Tuesday, Jul. 28, 2015

การดำเนินงาน

โครงการบูรณาการกลไกการทำงานพื้นที่ต.ต้นแบบ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558
พฤษภาคม 14, 2015 - (0) comments

นที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2558 นิคมสรา้งตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการบูรณาการกลไกการทำงานพื้นที่ต.ต้นแบบ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 [...]

Other Categories